Изберете ни за свой партньор и можете да спечелите големи награди.

Регистрирайте се до 29.02 в клиентския ни кабинет, където можете лесно да проследявате всички свои пратки, и участвайте в играта ни:

▶️ Изпратете поне 3 пратки през клиентския кабинет, за да се включите. Колкото повече изпратите, толкова по-голям е шансът ви за награда!

▶️ Един от регистрираните ще спечели 10% отстъпка от всички услуги на TRANSPRESS за следващите 10 месеца.

▶️ Десет други победители ще спечелят пакет с предметни награди от TRANSPRESS: сак, швейцарско ножче, power банка, термос и кърпа.

* В играта се включват автоматично всички новорегистрирани клиенти в клиентския ни кабинет, които изпратят поне 3 пратки до 29.02. 

                                                                                                                                      Регистрирайте се тук:

Клиентски кабинет

Печеливши

1. голяма награда - 10% отстъпка от всички услуги на TRANSPRESS за следващите 10 месеца

Ловико Лозари

2. малки награди - 10 пакета с предметни награди

ДУЕЛ ЕООД
ЕКОПРИНТ ГЛАС ООД
УНИВЕРСАЛ - НВГ ООД
АРИЕС КОЗМЕТИКС ООД
БИ АР ЕС БОЛКАНС АД
КАРТЕЛ ЕООД
КАТЕКС ЕООД
АЛФА - МИКС ЕООД
Санипко София ЕООД
ПРЕС 2005 ЕООД

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯ “На път към големи награди” НА TRANSPRESS

Участниците в “На път към големи награди” на TRANSPRESS (Кампанията) трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Кампанията (отбелязвани като „Официални Правила“).

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА 

1. Организатор на Кампанията е „Уот Иф“ ООД с ЕИК: 203381583, със седалище и адрес на управление: Република България, област София, община Столична, п.к. 1421, гр. София, район Лозенец, кв. Лозенец, ул. „Свети Наум“ 29, и се провежда по поръчка на “ТРАНСПРЕС ДЕЛИВЪРИ” ЕООД. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Кампанията (наричани по-долу “Официални Правила” или “Правилата”). 

РАЗДЕЛ ІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2. Официалните Правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес: https://www.transpress.bg/bg/za-klienti/na-put-kum-golemi-nagradi за целия период на Кампанията: 15.01.2024 г. – 29.02.2024 г. Организаторът на Кампанията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: https://www.transpress.bg/bg/za-klienti/na-put-kum-golemi-nagradi и стават задължителни за всички участници.

3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 2, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти. 

4. Кампанията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 18 години, с изключение на служителите на “ТРАНСПРЕС ДЕЛИВЪРИ” ЕООД и “Уот Иф” ООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи). 

5. Участвайки в тази Кампания, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и да спазват техните условия. 

6. Важи само за новорегистрирани клиенти, които не са използвали услугите на TRANSPRESS през последните 6 месеца.

РАЗДЕЛ IIІ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА 

1. Кампанията се организира и провежда в периода от 15.01.2024 г. – 29.02.2024 г., само на територията на Република България. 

РАЗДЕЛ IV. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ 

1. Кампанията се организира на интернет адрес: https://www.transpress.bg/bg/za-klienti/na-put-kum-golemi-nagradi

2. За да се включи участник в Кампанията, той трябва да се регистрира в клиентския кабинет на TRANSPRESS и да изпрати поне 3 пратки през платформата до 29.02. Всеки, който изпрати поне 3 пратки в посочения период, се включва в томбола за награда. Всеки един потребител може да участва неограничен брой пъти, за всеки 3 пратки в посочения период. С всяко участие участникът добавя още веднъж името си във финалния списък, от който ще се теглят победителите.

3. След изтичане на крайния срок на Кампанията (29.02.2024 г.), общо 11 (единадесет) участника ще спечелят по една от общо 11 (единадесет) награди, които ще бъдат изтеглени на томболен принцип измежду всички участвали. Всеки участник може да спечели само 1 награда.

4. Наградният фонд за целия период на Кампанията включва: 

1 бр. отстъпка на стойност 10% на всички услуги на TRANSPRESS за следващите 10 месеца.

10 бр. комплекти с предметни награди от TRANSPRESS: сак, швейцарско ножче, power банка, термос и кърпа.

5. Печелившите участници ще бъдат обявени на 06.03.2024 г. на Интернет адрес: https://www.transpress.bg/bg/za-klienti/na-put-kum-golemi-nagradi

6. Награди, непотърсени в 20-дневен срок след обявяване на печелившите, ще бъдат раздадени на случаен принцип, чрез томбола, между останалите участници. 

7. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят гласове “автоматично”, вместо участниците. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Кампанията; б) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Кампанията или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организаторa, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Правилата. 

РАЗДЕЛ V. ЛИЧНИ ДАННИ 

1. Включвайки се в настоящата кампания, участниците се съгласяват с Политиката за поверителност на Кампанията. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

2. При гласуване за кутия, участниците се съгласяват да предоставят на Организатора: две имена, имейл адрес и телефон. За получаване на наградата си, печелившите се съгласяват да предоставят на Организатора допълнително и адрес за получаване на наградата.

РАЗДЕЛ VІ. ДРУГИ 

1. Организаторът на Кампанията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Кампанията или по други подобни поводи. 

2. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Кампанията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи. 

3. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на съответната награда.

Настоящите Официални правила влизат в сила от 15.01.2024 г.