Превоз на ADR стоки

Опасни стоки (ADR) са материали или предмети с опасни свойства, които ако не са правилно контролирани, представляват потенциална опасност за човешкото здраве и безопасност, инфраструктурата и/или транспортните им средства.

Транспортът на опасни товари се контролира и управлява от различни регулаторни режими, действащи както на национално, така и на международно равнище. Известни регулаторни рамки за превоз на опасни товари включват препоръките на Организацията на обединените нации за превоз на опасни товари, техническите инструкции на ICAO, регламентите на IATA за опасните товари и Международния морски кодекс за опасни товари. Съвместно тези регулаторни режими налагат средствата, чрез които опасните стоки трябва да се обработват, опаковат, етикетират и транспортират.

Регулаторните рамки включват комплексни системи за класификация на опасностите, за да се осигури таксономия на опасните стоки. Класификацията на опасните товари е разделена на девет класа според вида на опасните материали или наличните артикули:

1.     Клас 1 – Експлозиви 

2.     Клас 2 – Газове

3.     Клас 3 – Течни запалими вещества

4.     Клас 4 – Твърди запалими вещества

5.     Клас 5 – Окисляващи се вещества

6.     Клас 6 – Токсични вещества

7.     Клас 7 – Радиоактивни материали

8.     Клас 8 – Корозионно активни вещества

9.     Клас 9 – Разни, които включват: сух лед, литиево-йонни батерии, намагнетизирани материали, екипировка за бърза помощ, животоспасяващи апарати и др.

Освен клас, всяка опасна стока се класифицира и с UN номер. 

Транспрес разполага с обучени шофьори, превозни средства и персонал за превоз на някои опасни товари до Европа като за успешното транспортиране на всяка пратка ADR, тя трябва да бъде съпътствана от следните документи:

  • ADR декларации
  • MSDS декларация – технически документ, предоставящ информация за стоката, начините на съхранение и употреба, мерки за безопасност
  • IMO декларация, ако по пътя на пратката се минава през вода /например пратка за Англия/.

Пратките трябва да бъдат етикирани според изискванията в MSDS.

Последни новини