ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020" Процедура BG05M9OP001-1.021 "ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА"

3.44
09.08.2022
09.08.2022
27%