Транспорт до работното място социално отговорна придобивка за служителите  на Транспрес ООДПроектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

Проект BG051PO001-2.2.03-0413 “Транспорт до работното място социално отговорна придобивка за служителите на Транспрес ООД” осъществяван по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-2.2.03– “На път” ще осигури адекватна на потребностите на персонала социална придобивка под формата на съобразен с работното време и местоживеене на служителите транспорт. Изпълнението на проекта е изцяло в унисон с общата и специфични цели на ОП РЧР и в допълнение е предпоставка, както за постигане на по-добра мотивираност на служителите на дружеството, така и за повишаване на ефективността на производството и производителността на труда.

Реализацията на проекта ще доведе до подобряване условията на труд в „Транспрес” ООД и прилагането на добри европейски практики, създаването и запазването на устойчиви работни места, което е в унисон с целта на Приоритетна Ос 2: Повишаване на производителността и адаптивността на заетите, Основна област на интервенция 2.2.: Насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда, и е в контекста на стратегическите цели на стратегия Европа 2020.


Продължителност на проекта: 14 месеца.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Транспрес” ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по Заетостта.
 

2.90
02.02.2023
02.02.2023
22%

Чат сесия